Πολιτική για την πρόληψη και καταπολέμηση των διακρίσεων, της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία

Εισαγωγή

Η ακεραιότητα και ο σεβασμός προς όλους είναι ζωτικής σημασίας και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εταιρικού μας περιβάλλοντος. Έχουμε δημιουργήσει έναν χώρο εργασίας, εντός του οποίου εκτιμάται η προσωπικότητα όλων των εργαζομένων, στους οποίους δίνονται ίσες ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης. Ο σεβασμός και η αξιοπρέπεια καθενός εργαζομένου ξεχωριστά αποτελούν άμεση προτεραιότητά μας. Η Εταιρεία, επιδεικνύοντας, μηδενική ανοχή σε περιστατικά βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, υιοθετεί την παρούσα πολιτική, σε συμμόρφωση των άρθρων 9 και 10 του ελληνικού νόμου με αριθμό 4808/2021.

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι να γίνει γνωστό προς όλους τους εργαζόμενους, εξωτερικούς συνεργάτες, πελάτες και τρίτα πρόσωπα που έρχονται σε άμεση επαφή με την εταιρεία, πως οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης και βίας είναι φαινόμενα μη αποδεκτά στην εταιρεία και ότι ο στόχος της πολιτικής είναι η πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων, βάσει προσωπικών χαρακτηριστικών και επιλογών, καθώς και κάθε βίας και παρενόχλησης που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε συνδέεται με αυτήν, είτε προκύπτει από αυτήν.

Η πολιτική ισχύει τόσο στους χώρους εργασίας, όσο και σε χώρους που σχετίζονται με εταιρικές συναντήσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις συνδεόμενες με την εργασία, είτε στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας είτε εκτός, είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά ή τηλεφωνικά.

Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εντάσσονται η Διοίκηση και τα μέλη της εταιρίας ΠΛΑΣΤΙΚΑ Κ. ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΒΕΕ (η «Εταιρία»), εργαζόμενοι με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας, παρέχοντες υπηρεσίες με συμβάσεις εμμίσθου εντολής, έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών και προσωρινής απασχόλησης, απασχολούμενοι μέσω τρίτων παρόχων υπηρεσιών, πρακτικώς ασκούμενοι και μαθητευόμενοι, εργαζόμενοι των οποίων η σχέση εργασίας με την Εταιρεία έχει λήξει, υποψήφιοι εργαζόμενοι στην Εταιρία, άλλα άτομα που συναλλάσσονται ή συνεργάζονται με την Εταιρία.

Εκτίμηση κινδύνων

Ενδεικτικά δε και όχι περιοριστικά η Εταιρία δηλώνει ότι απαγορεύονται αυστηρά τα υπονοούμενα, οι κοροϊδίες, τα αισχρά, σεξουαλικά ή ρατσιστικά αστεία ή σχόλια, η χρήση προσβλητικής γλώσσας, τα σχόλια για την εξωτερική εμφάνιση ή το χαρακτήρα κάποιου, τα οποία προκαλούν ντροπή ή αμηχανία, η παρακολούθηση, η καταδίωξη και η ανεπιθύμητη φραστική ή φυσική προσοχή έναντι κάποιου ατόμου, η αποστολή μηνυμάτων με σεξουαλικό περιεχόμενο μέσω SMS, e-mail, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, φαξ ή επιστολής, οι προσβλητικές και επίμονες ερωτήσεις για την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση κάποιου, την προσωπική του ζωή, τα σεξουαλικά του ενδιαφέροντα ή προτιμήσεις, καθώς και παρόμοιες ερωτήσεις για τη φυλή ή την εθνικότητά του, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτισμικής του ταυτότητας και θρησκείας, οι σεξουαλικές χειρονομίες ή επίμονες προτάσεις για ραντεβού ή απειλές, τα υπονοούμενα ότι οι σεξουαλικές χάρες κάποιου μπορούν να προωθήσουν την καριέρα του ή ότι η άρνηση για σύναψη σεξουαλικής σχέσης μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την επαγγελματική του πορεία στην Εταιρία, οι αγενείς χειρονομίες, τα αγγίγματα και κάθε είδους ανεπιθύμητη σωματική επαφή, η διάδοση κακόβουλων σχολίων ή προσβολή κάποιου κυρίως λόγω διακρίσεων για την ηλικία, το φύλο, το είδος γάμου, τα σύμφωνα συμβίωσης, την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα, την οποιαδήποτε αναπηρία, τις σεξουαλικές του προτιμήσεις, τη θρησκεία ή τα πιστεύω του, οι απειλές λεκτικές ή με χειρονομίες, οι βρισιές δημόσια ή κατ’ ιδίαν, η υποτίμηση ή γελιοποίηση ενός ατόμου ή των ικανοτήτων του, είτε κατ’ ιδίαν είτε μπροστά σε άλλους, τα ξεσπάσματα θυμού εναντίον κάποιου, η άσκηση επίμονης ή αδικαιολόγητης κριτικής, ο αποκλεισμός από κοινωνικές εκδηλώσεις, συναντήσεις ομάδων εργασίας, συζητήσεις και συλλογικές αποφάσεις ή σχεδιασμό, ο διαδικτυακός εκφοβισμός, τα προσβλητικά ηλεκτρονικά μηνύματα, επιστολές και τηλεφωνήματα.

Μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων

Η Εταιρεία δηλώνει την μηδενική ανοχή της σε διακρίσεις και σε οποιοδήποτε περιστατικό βίας και παρενόχλησης, το οποίο λαμβάνει χώρα στην εργασία ή εξ αφορμής αυτής, από εργαζόμενο προϊστάμενο, πελάτη, επισκέπτη, προμηθευτή ή οποιονδήποτε τρίτο.

Για τον σκοπό αυτόν η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα και αναγκαία μέτρα με σκοπό, αφενός την πρόληψη και αφετέρου την αντιμετώπιση και διαχείριση τέτοιου είδους περιστατικών και μορφών συμπεριφοράς.

Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία:

 • Παρέχει πληροφορίες, για να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το προσωπικό, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα (πχ. έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό κτλ). για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης, διασφαλίζοντας ότι όλοι γνωρίζουν την πολιτική και τις διαδικασίες της απέναντι στα περιστατικά βίας και παρενόχλησης και γνωρίζουν που μπορούν να απευθυνθούν σε περίπτωση βίας ή παρενόχλησης.
 • Παρέχει την κατάλληλη εκπαίδευση στους εργαζομένους της ώστε να αναγνωρίζουν τις διακρίσεις, τη βία και την παρενόχληση στην εργασία, να μπορούν να τα διαχειριστούν και να είναι γνώστες των ευθυνών και τα δικαιωμάτων τους.
 • Συνεργάζεται με τον αρμόδιο Ιατρό Εργασίας, ώστε να συμπεριλαμβάνονται οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι, μεταξύ άλλων και οι κίνδυνοι βίας και παρενόχλησης στην εργασία, και την αποτροπή περιστατικών βίας και παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας.
 • Λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο και προβαίνει σε κάθε εύλογη προσαρμογή των συνθηκών εργασίας για την προστασία της απασχόλησης και την υποστήριξη εργαζομένων – θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.
 • Επιβλέπει την εφαρμογή της παρούσας πολιτικής και λαμβάνει μέτρα για τους εργαζόμενους, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται.
 • Διασφαλίζει ένα εργασιακό περιβάλλον, ασφαλές και δίκαιο.
 • Επιβάλλει τις αναγκαίες και κατάλληλες κυρώσεις σε περίπτωση διαπίστωσης εκδήλωσης απαγορευμένης μορφής συμπεριφοράς από οιονδήποτε εργαζόμενο, πελάτη, επισκέπτη, προϊστάμενο.
 • Απαγορεύει τα αντίποινα και την περαιτέρω θυματοποίηση του θιγόμενου προσώπου.
 • Υιοθετείται διαδικασία υποδοχής και εξέτασης των καταγγελιών καθώς και ορισμός προσώπου ως προσώπου αναφοράς («συνδέσμου») μέσα στην επιχείρηση, αρμόδιου για να καθοδηγεί και να ενημερώνει τους εργαζομένους για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των διακρίσεων, της βίας και της παρενόχλησης.

Η Εταιρία, στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης του προσωπικού της, δύναται:

 • Να οργανώνει συναντήσεις προσωπικού για τη συζήτηση σχετικών θεμάτων και την έγκαιρη αντιμετώπιση δυνητικών κινδύνων και
 • Να πραγματοποιεί σεμινάρια με ειδικούς ψυχικής υγείας ή παρόχους συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Δικαιώματα εργαζομένων – Διαδικασία εξέτασης καταγγελιών και παραπόνων

Κάθε εργαζόμενος σε βάρος του οποίου εκδηλώθηκε οποιοδήποτε περιστατικό βίας και παρενόχλησης, δύναται να υποβάλει προφορική ή έγγραφη καταγγελία ενώπιον της κας Παρασκευής (Βιβής) Μίντζα του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, ο οποίος ορίζεται και ως «πρόσωπο αναφοράς», για την παρούσα πολιτική.

Η καταγγελία μπορεί να υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση v.mintza@kotronis.gr

Η Εταιρία αντιμετωπίζει με απόλυτη εχεμύθεια και διακριτικότητα τη διαχείριση όλων των περιστατικών καταγγελίας διακρίσεων, βίας και παρενόχλησης. Στην καταγγελία θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του καταγγελλόμενου, ήτοι του ατόμου που προέβη στην εκδήλωση μίας μορφής απαγορευμένης συμπεριφοράς, καθώς και συγκεκριμένο/α περιστατικό/α, το/τα οποίο/α την στοιχειοθετούν. Κάθε καταγγελία θα ελέγχεται διεξοδικά, προκειμένου να συλλεγούν οποιαδήποτε στοιχεία είναι απαραίτητα σχετικά με αυτήν.

Σε κάθε περίπτωση, το πρόσωπο αναφοράς ενημερώνει κάθε εργαζόμενο/η, εφόσον θίγεται από περιστατικό διακρίσεων, βίας και παρενόχλησης κατά τη διάρκεια της εργασιακής του σχέσης, ότι, πέραν της καταγγελίας, διατηρεί το δικαίωμά του/της να: Α) Κινηθεί νομικά προκειμένου να τύχει δικαστικής προστασίας, Β) Προσφύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας και Γ) Υποβάλλει αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη. Σε περίπτωση που το θιγόμενο πρόσωπο έχει προβεί σε καταγγελία του περιστατικού βίας και παρενόχλησης ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής ή δικαστικής αρχής, η Εταιρεία δεσμεύεται ότι θα παρέχει οιαδήποτε αναγκαία βοήθεια και αρωγή, καθώς και στοιχεία που τυχόν διαθέτει προς τις αρμόδιες αυτές αρχές. Τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών ΣΕΠΕ μέσω της γραμμής εξυπηρέτησης πολιτών 1555 και Γραμμή SOS για την Υπηρεσία Άμεσης Ψυχολογικής Υποστήριξης και Συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας 15900.

Απαγόρευση αντιποίνων

Απαγορεύεται η άσκηση αντιποίνων και θυματοποίησης του καταγγέλλοντα, ο οποίος, ως θιγόμενο πρόσωπο, διεκδίκησε τα δικαιώματά του και υπέβαλε έγγραφη καταγγελία σχετικά με περιστατικό διάκρισης, βίας ή παρενόχλησης. Η άσκηση αντιποίνων και η θυματοποίηση του καταγγέλλοντα αποτελούν σοβαρή παράβαση της παρούσας πολιτικής και επισύρουν συνέπειες για τον ενεργούντα κατά τον τρόπο αυτόν.

Συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης

Σε περίπτωση παραβίασης των οριζόμενων στην παρούσα Πολιτική, η Εταιρία θα λάβει τα απαραίτητα και πρόσφορα μέτρα σε βάρος του καταγγελλόμενου προσώπου, προκειμένου να περιοριστεί και να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό ή συμπεριφορά.

Τα μέτρα αυτά, ανάλογα με τη βαρύτητα της παραβίασης, μπορεί να περιλαμβάνουν τη σύσταση συμμόρφωσης, την αλλαγή ωραρίου, θέσης ή τόπου παροχής εργασίας, ή ακόμη και την καταγγελία της σχέσης απασχόλησης ή συνεργασίας με το καταγγελλόμενο πρόσωπο.