Πολιτική Ποιότητας


Η Εταιρεία μας ΠΛΑΣΤΙΚΑ - Κ. ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΒΕΕ δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διάθεση πλαστικών δοχείων και πωμάτων για διάφορα είδη συσκευασίας, κυρίως τροφίμων.

Βασική αρχή και δέσμευση της Εταιρείας, αλλά και φιλοσοφία του συνόλου του προσωπικού της, είναι να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές τους απαιτήσεις αλλά και τις προδιαγραφές που η ίδια έχει ορίσει, καθώς και τις ισχύουσες κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις, επιτυγχάνοντας πάντα τους στόχους ποιότητας που έχουν τεθεί.

Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας σε όλες τις δραστηριότητες και από το σύνολο των εργαζομένων, θεωρείται αναπόσπαστο μέρος του επιχειρηματικού σχεδιασμού της Εταιρείας και των στόχων της. Επιπλέον, η ικανοποίηση των πελατών αποτελεί στοιχείο ζωτικής σημασίας για την Εταιρεία μας.

Για την επίτευξη των ανωτέρω, η Διοίκηση της ΠΛΑΣΤΙΚΑ - Κ. ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΒΕΕ:

  • Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001. Το Σ.Δ.Π. εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Εταιρεία και σε όλες τις λειτουργίες της.
  • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των διεργασιών και κατ’ επέκταση ολοκλήρου του Σ.Δ.Π.
  • Επενδύει συστηματικά σε σύγχρονες κτηριακές υποδομές, παραγωγικό εξοπλισμό και εξοπλισμό ελέγχου ποιότητας.
  • Θέτει μετρήσιμους και αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα τόσο σε εταιρικό, όσο και σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή/και διεργασιών. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στο πλαίσιο της ανασκόπησης του Σ.Δ.Π. από την Ανώτατη Διοίκηση.
  • Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε Τμήματος της Εταιρείας.
  • Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της και του συνόλου του προσωπικού της, ώστε να προάγουν την ποιότητα σε κάθε δραστηριότητα.
  • Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους των διεργασιών, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα και η ικανοποίηση των πελατών.

Η Εταιρείας μας ΠΛΑΣΤΙΚΑ - Κ. ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΒΕΕ, υιοθετώντας αρχές συνεχούς βελτίωσης, αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία, καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και διαρκώς δραστηριοποιείται με γνώμονα τον απόλυτο σεβασμό προς τον πελάτη.