Οικονομικά στοιχεία

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2015 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2016 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2017 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2018 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2019