Κώδικας Δεοντολογίας Κοινωνικής Ευθύνης

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Εταιρείας μας αφορά στις βασικές αρχές που τηρούνται από το σύνολο των προσωπικού και των διευθυντικών στελεχών της.

Ως κοινωνικά υπεύθυνη Εταιρεία έχουμε αντιληφθεί ότι τόσο η ενδοεπιχειρησιακή όσο και η εξωγενής διάσταση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης πρέπει να διαπερνά το σύνολο των δραστηριοτήτων μας.

Ως εκ τούτου έχουμε θέσει συγκεκριμένες αρχές που αφορούν στη διαφάνεια, την ποιότητα των υπηρεσιών μας, τη δυνατότητά μας να δημιουργούμε, να προασπιζόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα, να προστατεύουμε το περιβάλλον και να διαφυλάττουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Οι ηθικές μας αξίες αποτελούν τη βάση της λειτουργίας μας καθ’ όλη τη διάρκεια της μακρόχρονης πορείας μας που διακρίνεται από αίσθημα ευθύνης απέναντι στον άνθρωπο.

Κώδικας Δεοντολογίας Κοινωνικής Ευθύνης

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο Δεοντολογίας και Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας Πλαστικά Κ. Κοτρώνης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση codeconductkotronisgr