Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων


Η Εταιρεία μας ΠΛΑΣΤΙΚΑ – Κ. ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΒΕΕ δεσμεύεται και εγγυάται ότι:

Τα προϊόντα που προσφέρει είναι ασφαλή για συσκευασία τροφίμων, με δεδομένο ότι λαμβάνονται όλα τα σύγχρονα, κατάλληλα και αναγκαία μέτρα, από τη φάση του σχεδιασμού μέχρι την παράδοσή τους στους πελάτες.

Για την επίτευξη αυτής της πολιτικής η εταιρία μας:

  • Εφαρμόζει πιστά την ισχύουσα Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία.
  • Εφαρμόζει τις αρχές της Ανάλυσης Κινδύνων (HACCP) στο σύνολο των παραγωγικών της δραστηριοτήτων.
  • Σχεδιάζει, λειτουργεί και συντηρεί τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων χρησιμοποιώντας όλα τα απαραίτητα μέσα.
  • Διαθέτει μηχανισμούς άμεσης επέμβασης και αντίδρασης σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο.
  • Βεβαιώνει ότι διαθέτει το κατάλληλα εκπαιδευμένο, υπεύθυνο, ενήμερο και έμπειρο προσωπικό για την ασφαλή λειτουργία όλων των παραπάνω.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, η Εταιρεία μας διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (Σ.Δ.Α.Τ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Προτύπων ISO 22000 και BRC/IoP. Το Σύστημα αυτό εφαρμόζεται στις εγκαταστάσεις παραγωγής και διακίνησης πλαστικών συσκευασιών τροφίμων.

Επιπλέον, η Διοίκηση δεσμεύεται να παρέχει όλα τα απαιτούμενα υλικά μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων, την εκπαίδευση του προσωπικού, τη βελτίωση του εξοπλισμού, τη βελτίωση και συνεχή ροή τεχνογνωσίας και τη συνεχή κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν.

Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της ΠΛΑΣΤΙΚΑ – Κ.ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΒΕΕ, κοινοποιείται σε όλους τους εργαζόμενους και ανασκοπείται, κατ’ ελάχιστο, ετησίως ως προς την καταλληλότητά της.